Полезна информация
НОВИНИ
Първия в света стандарт за кръгова икономика вече е факт
15.06.2017

 

Един от основните приоритети на ЕС е концепцията за кръгова икономика, като част от тенденцията за устойчиво развитие.  Кръговата икономика е алтернатива на традиционната линейна икономика /„направи, използвай, изхвърли“/, чийто модел предполага съхраняването на ресурсите за възможно най-дълго време, извличане на максималната им стойност по време на употреба, и повторното влагане на материалите в края на техния жизнен цикъл.

Интересът към кръговата икономика постоянно расте, тъй като кръговият процес се стреми към ниско въздействие върху околната среда чрез ограничаване на количеството отпадъци и прекомерната употреба на ресурси, като превръща стоките в ресурси след тяхната употреба с цел повторна употреба, вторично производство, рециклиране, и намаляване на отпадъчните материали.

Факт е вече и първият професионален стандарт за корпоративно приложение на принципите на кръговата икономика, разработен от британския Института за управление и оценка на околната среда в сътрудничество с BSI Group. Неговата цел е да подпомогне компаниите в прехода им към по-екологосъобразно и по-ресурсоефективно бъдеще.

Новият стандарт BS8001 би могъл да помогне на различни по своята мащабност бизнеси да интегрират принципите на кръговата икономика както в дългосрочните си стратегии, така и в ежедневните си дейности, като идеята е да се увеличи използването на „кръгови“ бизнес практики в Обединеното кралство.

BSI вече е разработила редица стандарти, които подкрепят екологични практики като предотвратяването на отпадъците, ресурсната ефективност, екодизайна и повторното използване.

Стандартът е проектиран така, че да може да се прилага във всяка организация, независимо от местоположението, типа, размера и сектора. За прилагането на стандарта не са необходими специализирани познания за кръговата икономика, изтъкват създателите му. Насоките, които го придружават, осигуряват бърз напредък и незабавни ползи от реорганизацията на бизнес-практиките, според BSI.

 

Процедура BG05M9OP001-1.021 - ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА по Оперативната програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. с краен срок за кандидатстване 30.06.2017 г.
31.05.2017

Целта на операцията е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на операцията ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент I:

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева

Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент II:

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

По кодове за икономическа дейност допустими сектори са:

Сектор E: Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Код 36.00 Събиране, пречистване и доставяне на води

Код 37.00 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Код 38.11 Събиране на неопасни отпадъци

Код 38.12 Събиране на опасни отпадъци

Код 38.21 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Код 38.22 Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

Код 38.31 Разкомплектоване на отпадъци

Код 38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци

Код 39.00 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци.

Повече информация за условията за кандидатстване:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c57be7cc-eea1-4e43-9dac-7b3dcb3ffa4b

„Четири пъти повече енергия съхраняват батериите от рециклирани стъклени бутилки“

Евтин начин за превръщане на непотребните стъклени бутилки в литиево-йонни батерии e разработил екип от изследователи от Университета на Калифорния, Riverside’s Bourns College of Engineering. Особеното е, че тези батерии могат да съхраняват почти четири пъти повече енергия и са много по- издръжливи от обикновените батерии.

Тази практика би довела до намаляването на отпадъците, значително по-малко зареждания на преносимата електроника – мобилни телефони, компютри, таблети, както и електрическите автомобили.

Екипът от учени, ръководен от проф. Ченгиз Юзкан и проф. Михри Юзкан се фокусирали върху силициевият диоксид, намиращ в стъклото на бутилките, който би могъл да осигури силициеви наночастици с висока чистота за направата на литиево-йонни батерии.

Според лабораторния тест, монетните клетъчни батерии, които са произведени със силициеви аноди, направени от стъклените бутилки, значително надминават показателите на конвенционалните батерии – до 4 пъти – и показват отлична електрохимична производителност.

Тристепенният процес на производство на анодите започва чрез раздробяване и смилане на стъклените бутилки до създаването на фин бял прах. След това силициевият диоксид се превръща в наноструктуриран силиций. Следва покриване на силициевите наночастици с въглерод.

Екипът от университета очаква новите високоефективни батерии не само да разширят пробега на електрическите автомобили, но и да осигурят по-дългото използване на лаптопи, мобилни телефони и други електронни устройства.  

Предстоящо: Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“
28.04.2017

Наименование на процедурата: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 71 644 656.11 лв.

Допустими кандидати за участие: съществуващи МСП от преработващата промишленост

Примерни допустими дейности: дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в областите отпадъци, води, рециклиране на материали; информация и публичност.

Категории допустими разходи: инвестиционни разходи /ДМА и ДНА/, разходи за услуги, разходи за материали и консумативи, разходи за организация и управление.

Максимален процент на съфинасиране: 35% - 75%.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: м. юли 2017 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: м. октомври 2017 г.

Българска асоциация по рециклиране: По темата за старите батерии - Защо са вредни за нашето здраве?

          Разговор с Александър Яврийски – Изпълнителен директор на една от организациите за рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори                 

 

        Г-н Яврийски, защо трябва да предаваме батериите за рециклиране?

  • Батериите, макар и малки по размер, след излизането си от употреба стават опасен отпадък и могат лесно да изпуснат вещества вредни не просто за околната среда, но и директно за нашето здраве. Освен това производството им е енергоемък процес и добива на съдържащите се в тях материали, освен че е от изчерпаеми източници, е съпроводен и с трудна и допълнително натоварваща околната среда преработка. Разделното събиране и последващото рециклиране на негодните за употреба батерии осигурява едновременно предпазване от отделяне на вредни за здравето вещества и пестене на природни ресурси, тъй като получените в следствие на рециклирането материали са пречистени и годни за повторна употреба в индустриалните производства.

    Какво става с тези, които държим в къщи и как те влияят върху здравето ни?

  • Най-разпространените батерии – алкалните са податливи на изтичане на съдържащия се в тях електролит, което може да доведе до дихателни проблеми и дразнене на очите и кожата. Често се случва такива стари батерии да бъдат забравяни или в някое чекмедже или в уред, който не употребяваме дълго, така намирайки ги след известно време се наблюдава изтичане на вещество, което е довело до корозия на уреда и причинява дразнене. Отделно от това са преките опасности от неправилно съхранение дори и на здрави батерии – при опити за зареждане на батерии, които не са презареждащи се; при съхранение на литиеви батерии до източници на топлина е възможна експлозия и редица други. Това е видимата страна на вредата, а има и невидима – натрупването на тежки метали в околната среда и нашите организми – не се усеща веднага и пряко, но има последствия в бъдеще време, отлагат се в почвите, водите.

    Къде можем да предаваме непотребните вече батерии? Какво правят с тях?

  • До преди 10 години, когато се повдигнеше въпроса за разделно събиране на батерии, обикновено коментара беше „няма къде“. Сега в цялата страна има над 11 000 места за разделно събиране – в магазини, търговски вериги, обществени сгради, училища, болници, офис сгради. Практически няма човек на когото да не му е осигурено място, където в максимална близост и с минимални усилия да могат да бъдат върнати и разделно събрани старите батерии. Важно е да се отбележи, че всеки търговски обект, в който се продават батерии, има законовото задължение да осигури съд за разделно събиране и да предостави възможност за връщане на негодни батерии за рециклиране. Веднъж попаднали в съд и след като той се запълни, събраните батерии се извозват по график или по заявка и попадат на лицензирана площадка за дейности с отпадъци, където се сортират по вид и химичен състав и се подготвят за рециклиране в подходящи за целта инсталации. Получените материали се връщат обратно в индустрията за допълнителна преработка и употреба в производството на нови продукти.

       

 

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране) Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР Място за реклама в сайта на БАР